Regulamin

Regulamin

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 17 luty 2011 r.

REGULAMIN SERWISU YELLOWTASK


Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Yellowtask. Regulamin ten określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Yellowtask, jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego serwisem. Z chwilą rejestracji każdy użytkownik zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z treścią regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


1. Definicje


 1. Yellowtask/Serwis - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest Robert Łukasz Rogiński T2 Internet z siedzibą w Wejsunach, NIP: 849-150-43-68, REGON: 280233891.
 2. Użytkownik - osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 3. Zarejestrowany użytkownik - każda osoba, która spełnia warunki niniejszego Regulanimu i dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto.
 4. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Yellowtask.
 5. Konto - miejsce udostępnione dla Użytkownika w Serwisie Yellowtask, za pośrednictwem którego wprowadza on swoje dane i osobiście nimi zarządza.
 6. Profil - strona Użytkownika, firmy lub grupy, zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia, pliki i informacje przekazane przez niego lub osoby zaproszone do Profilu.
 7. Regulamin - prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, które są podstawą działania serwisu Yellowtask.
 8. Rejestracja - procedura zakładania Konta. Rejestracji mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, zaś osoby niepełnoletnie tylko w razie ukończenia przez nie 15 roku życia i wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.

2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu


 1. Prowadzącym system Yellowtask  i zarządzający nim jest Robert Łukasz Rogiński T2 Internet z siedzibą w Wejsunach, NIP: 849-150-43-68, REGON: 280233891.
 2. Dostęp do serwisu Yellowtask jest bezpłatny dla każdego Użytkownika, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
 3. Serwis został przystosowany tylko dla nowych przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

3. Dane osobowe i prywatność


 1. Serwis Yellowtask gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych (więcej w „Prywatności”).
 2. Użytkownik z chwilą Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 3. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie, jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
 6. Żądanie przez Użytkownika usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z wyłączeniem go z bazy systemu oraz ze skasowaniem wszystkich danych personalnych Użytkownika z wyłączeniem danych związanych z raportami oraz informacjami przekazanymi na rzecz pracodawcy.
 7. Yellowtask zastrzega sobie prawo wysyłania użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Serwisie, nowych funkcjach lub aplikacjach powiązanych z Serwisem.
 8. Jeżeli Administrator serwisu Yellowtask będzie miał podstawy, aby stwierdzić, iż podane w formularzu przez Użytkownika dane są nieprawdziwe lub dostanie zgłoszenie o naruszeniu dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, wtedy ma prawo:
  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia danych, które zostały uznane za nieprawdziwe;
  • zablokować Konto Użytkownika, aż do wyjaśnienia sprawy;
  • skasować Konto Użytkownika, który usilnie ignoruje upomnienia Administratora;
  • w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych w formularzu przez Użytkownika, którymi posługuje się on w serwisie, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość ( np. dowodu osobistego/paszportu/prawa jazdy w przypadku Użytkownika oraz w przypadku Firm wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru NIP i REGON-u).

4. Konto
 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie Yellowtask.
 2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze skasowania konta i jeśli w ciągu 7 dni nie zgłosi swojego sprzeciwu, Administrator Serwisu będzie mógł je usunąć.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może skasować konto wysyłając wiadomość z odpowiednią prośbą na adres email: . W celu potwierdzenia autentyczności wiadomości, ta musi być wysłana z adresu email, który jest aktualnie głównym adresem email Konta. Administrator Serwisu w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 6. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik. Zabrania się zakładania Konta, z którego będzie korzystać kilka osób.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub Profilu, jeżeli doszło do naruszenia regulaminu, bądź zawiera ono treści oraz zdjęcia o charakterze pornograficznym lub naruszającym w jakikolwiek sposób zasady współżycia społecznego.

5. Zasady ogólne korzystania z Seriwsu
 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 3. Zamieszczanie w Aplikacji treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz od korzystania z usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Aplikacji lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,
  • powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z Aplikacji (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.).
 5. Zabrania się umieszczania w Aplikacji i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  • oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 6. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Aplikacji do rozsyłania oraz umieszczania w niej niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

6. Odpowiedzialność

 1. Yellowtask nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu Yellowtask, które mogą być wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera, bądź niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Yellowtask nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 3. Yellowtask nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Yellowtask nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 5. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórcy Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

7. Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na adres email: .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Yellowtask w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Yellowtask zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 3. Yellowtask zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta.
 4. Reklamacje składane do Yellowtask, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Yellowtask nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

8. Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów Regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej Serwisu i od tej chwili wszystkie jej postanowienia mają skutek wobec dotychczasowych i nowych Użytkowników Serwisu, w szczególności zaś dają prawo do usuwania lub zmieniania zasobów wprowadzonych do Serwisu przed zmianami Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.