Regulamin

Regulamin aplikacji 'Kreator stron www'

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 06 marca 2012 r.

REGULAMIN APLIKACJI "KREATOR STRON WWW" SERWISU YELLOWTASK


Regulamin ten sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują warunki korzystania i funkcjonowania Aplikacji "Kreator stron www" w Serwisie Yellowtask. Regulamin ten określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Aplikacji, jak również zakres odpowiedzialności i obowiązki Administratora, jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego nim. Z chwilą uruchomienia Aplikacji każdy Użytkownik zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z treścią regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień.

Nazwa Aplikacji, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


1. Definicje


 1. Yellowtask/Serwis - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest Robert Łukasz Rogiński T2 Internet z siedzibą w Warszawie, NIP: 849-150-43-68, REGON: 280233891.
 2. Aplikacja - aplikacja Serwisu internetowego Yellowtask, która rozszerza jego podstawowe funkcje o nowe narzędzia i możliwości,  którego właścicielem jest Robert Łukasz Rogiński T2 Internet z siedzibą w Warszawie, NIP: 849-150-43-68, REGON: 280233891.
 3. Dane - wszelkie treści, w szczególności takie jak: pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ich przedstawienia.
 4. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm., a więc informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 5. Konto - dostępna dla Użytkownika część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego Danych Osobowych, w ramach którego Użytkownikowi zostaje udostępnione miejsce na serwerze, które Użytkownik może wykorzystywać do tworzenia i utrzymywania Stron, wprowadzania Danych i administrowania Danymi oraz korzystania z innych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Subdomena - część adresu internetowego znajdująca się pomiędzy prefixem "http://" i domeną „yellowtask.com” , która przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu.
 7. Strona – zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych nazywanych również Serwisem internetowym/WWW, Witryną internetową, Blogiem, Forum lub Portalem itp., utworzonych przy pomocy Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą założenia Konta Strony w Serwisie, o treści odpowiadającej treści Regulaminu oraz specyfikacji wyszczególnionej w Serwisie oraz Koncie.
 9. Użytkownik - osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Aplikacji.
 10. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Aplikację Serwisu Yelowtask.
 11. Regulamin - prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora, które są podstawą działania Aplikacji.
 12. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy i udostępniane za pośrednictwem Aplikacji
 13. Usługi Płatne – wyszczególnione w Aplikacji oraz na Koncie Usługi, za które Administrator pobiera wynagrodzenie.
 14. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie za daną Usługę Płatną świadczoną na podstawie Umowy, określone w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Aplikacji należne za określony Okres abonamentowy.
 15. Okres abonamentowy – określony w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Aplikacji maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów danej Usługi, będący jednocześnie okresem rozliczeniowym.

2. Warunki korzystania z Aplikacji


 1. Niezbędne do korzystania z Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
 2. Aplikacja została przystosowana tylko dla nowych przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768.

3. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje w chwili założenia Konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Usług Płatnych, Umowa zostaje przekształcona w umowę zawartą na czas określony równy Okresowi abonamentowemu. Po upływie Okresu abonamentowego Umowa ulega powrotnemu przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie trwania Okresu abonamentowego złożyć oświadczenie, iż z upływem Okresu abonamentowego chce rozwiązać Umowę.
 3. Rejestracja w Aplikacji następuje poprzez dyspozycję założenie Strony internetowej w Serwisie Yellowtask, znajdującego się pod adresem: http://yellowtask.com i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  • Posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  • zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Aplikacji;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Serwisu Yellowtask adres poczty elektronicznej, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Aplikacji;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ;


4. Dane osobowe i prywatność

 1. Administrator gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Administratora Aplikacji wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie, jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
 5. Żądanie przez Użytkownika usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z wyłączeniem go z bazy systemu oraz ze skasowaniem wszystkich danych personalnych Użytkownika
 6. Jeżeli Administrator Aplikacji będzie miał podstawy, aby stwierdzić, iż dane podane przez przez Użytkownika są nieprawdziwe lub dostanie zgłoszenie o naruszeniu dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, wtedy ma prawo:
  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia danych, które zostały uznane za nieprawdziwe;
  • zablokować Konto Użytkownika, aż do wyjaśnienia sprawy;
  • skasować Konto Użytkownika, który usilnie ignoruje upomnienia Administratora;
  • w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, którymi posługuje się on w Aplikacji, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość ( np. dowodu osobistego/paszportu/prawa jazdy w przypadku Użytkownika oraz w przypadku Firm wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru NIP i REGON-u),
  • zgłosić zaistniałą sytuację odpowiednim organom władzy publicznej.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 8. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom.

5. Ogólne warunki świadczenia Usług, rodzaje świadczonych Usług
 1. Aplikacja przeznaczona jest do korzystania przez Użytkowników.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności, następujące Usługi:
  • dostęp do Konta - Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi, za pomocą danych podanych przez Użytkownika, możliwości zamawiania i korzystania z pozostałych Usług w Serwisie, modyfikowania parametrów już świadczonych Usług, kontroli stanu rozliczeń, uzyskania informacji dotyczących Usług zamówionych przez Użytkownika w Aplikacji, a także możliwości wglądu i poprawiania Danych Osobowych;
  • Kreator Stron – Usługa umożliwiająca tworzenie przez Użytkowników zaawansowanych stron internetowych osobistych oraz stron firmowych;
  • Przestrzeń dyskowa - Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze, w celu umieszczania na niej tworzonych Stron i zawartych w nich Danych;
  • Administrator Stron – Usługa umożliwiająca zarządzanie Danymi, w szczególności ich dodawanie, zmienianie, usuwanie ze Strony;
  • Udostępnienie Subdomeny – Usługa polegająca na możliwości wybrania przez Użytkownika nazwy dla tworzonej Strony;
  • Usługi Płatne - Usługi, w ramach której Użytkownik uzyskuje dodatkowe funkcjonalności lub możliwości techniczne, zgodnie ze specyfikacją podaną przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Jeżeli postanowienia Regulaminu lub specyfikacja wybranej Usługi Płatnej nie stanowią inaczej, w zamian za Usługi świadczone na podstawie Umowy Administrator uprawniony jest na każdej Stronie Użytkownika do umieszczania reklam oraz oznaczenia Aplikacji.
 4. Administrator za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu Yellowtask podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usług zawierające w szczególności informacje o ich parametrach i funkcjonalnościach, długości Okresu abonamentowego, wysokości Opłaty abonamentowej.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu, charakterystyki technicznej oraz sposobu udzielania dostępu do Usług oraz wprowadzania nowych funkcjonalności. Wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zwiększenie parametrów technicznych Usług Płatnych w trakcie trwania Okresu abonamentowego nie powoduje konieczności wniesienia przez Użytkownika na rzecz Administratora dodatkowych opłat.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia Usług Płatnych. W przypadku wprowadzenia Usług Płatnych, świadczone one będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu stosownej dyspozycji i wniesieniu Opłaty abonamentowej obowiązującej w chwili złożenia dyspozycji, przewidzianej przez Cennik dostępny na stronach Aplikacji. Użytkownik pragnący korzystać z Usługi Płatnej w sposób ciągły po upływie Okresu abonamentowego, za który została już uiszczona Opłata abonamentowa, obowiązany jest przed upływem tego Okresu abonamentowego wnieść kolejną Opłatę abonamentową w wysokości przewidzianej w aktualnym Cenniku dostępnym na stronach Aplikacji.
 7. Usługi Płatne świadczone są w Okresach abonamentowych.
 8. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona przez Użytkownika w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez Administratora, form płatności.

6. Subdomena
 1. Podczas tworzenia Strony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator daje Użytkownikowi możliwość wyboru Subdomeny dla własnej Strony (np. mojastrona.yellowtask.com) spośród dostępnych nazw Subdomen.
 2. Zabronione jest korzystanie z nazw Subdomen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawierających:
  • określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
  • znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
 3. Właścicielem Subdomeny pozostaje Administrator, który udziela Użytkownikowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tej Subdomeny na czas trwania Umowy.
 4. Licencja upoważnia do korzystania z Subdomeny wyłącznie w ramach Aplikacji.
 5. Udzielona Licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna, z wyłączeniem prawa do udzielania sublicencji i nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja może być wypowiedziana w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 6. Licencja, o której mowa powyżej, wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy.
 7. Użytkownik, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy oraz postanowienia Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą występować na Stronie korzystającej z wybranej przez niego Subdomeny.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Subdomeny.
 9. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z Usług Płatnych.

7. Zakazy i ograniczenia
 1. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie, przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie Danych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Aplikacji Danych, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.
 2. W szczególności zabronione Dane oraz działania obejmują Dane i działania, które:
  • stanowią lub mogą stanowić bądź prowadzić do przestępstwa;
  • zawierają treści:
   • pornograficzne,
   • szerzące lub nawołujące do nienawiści, nietolerancji, rasizmu, faszyzmu lub dyskryminacji, ze względu na narodowość, religię, przekonania polityczne itp.,
   • obraźliwe, oszczercze, pomawiające, znieważające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób,
   • naruszające prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.;
  • zawierają informacje dotyczące innych stron internetowych zawierających w/w treści lub w inny sposób naruszających postanowienia Regulaminu;
  • prowadzą do niezamierzonego przez korzystającego z sieci Internet uruchamiania się stron internetowych;
  • utrudniają, destabilizują, uszkadzają lub nadmiernie obciążają działanie Aplikacji;
  • obejmują żądanie od innych osób udostępnienia danych umożliwiających zalogowanie się w Serwisie lub na innych stronach internetowych;
  • prowadzą do usuwania, blokowania lub utrudniania w jakikolwiek inny sposób prezentacji reklam, logo, linków lub stopki prezentowanych przez Administratora, chyba że Użytkownik korzysta z odpowiednich Usług Płatnych zezwalających na takie działania;
  • prowadzą do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek kodu plików lub programów o charakterze szkodliwym lub niszczącym - w szczególności takiego jak wirusy, trojany, robaki, hiperłącza do takich treści;
  • prowadzą do nieuprawnionego udostępniania lub rozpowszechniania plików, bądź umieszczania hiperłącza do plików muzycznych, graficznych tekstów literackich, programów komputerowych oraz wszelkich innych utworów chronionych prawem autorskim;
  • naruszają zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania Stron w wyszukiwarkach internetowych;
  • wprowadzają w błąd Administratora lub odwiedzających Stronę lub Serwis, co do ich dysponenta, podmiotu zarządzającego, pochodzenia lub prezentowanych na nich Danych, towarów lub usług;
  • prowadzą do podania Administratorowi nieprawdziwych Danych Osobowych, nieprawdziwych danych wskazywanych w toku założenia Konta w Aplikacji lub utworzenia Konta wskazując dane innego podmiotu bez jego pozwolenia;
  • prowadzą do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej oraz spamu, korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  • promują Stronę na stronie internetowej o charakterze „łańcuszka szczęścia” lub innej stronie umożliwiającej masowe przesyłanie danych;
  • zawierają opisy produktów lub usług, nazw kategorii, znaczników META oraz adresów URL, nienawiązujących do Strony, zawierających treści obraźliwe, wprowadzające w błąd, naruszające dobre obyczaje, prawa Administratora lub osób trzecich;
  • stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206);
  • ułatwiają lub zachęcają do naruszenia Regulaminu.
 3. Zabrania się wykorzystywania Aplikacji w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez Użytkownika działań lub korzystania z Danych niezgodnych z Regulaminem, Administrator ma prawo do:
  • rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta
  • zablokowania Konta, zablokowania Danych lub zablokowania Strony.

8. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, które mogą być wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera, bądź niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie narzędzia i mechanizmy Aplikacji takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 5. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Aplikacji.

9. Rozwiązanie Umowy
 1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem, co nie upoważnia Administratora do zwrotu niewykorzystanych należności.
 2. Zablokowanie Konta polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Zablokowanie lub usunięcie przez Administratora Konta Użytkownika, Danych lub Strony może nastąpić w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Administratora,
  • umieszczenia na Koncie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji,
  • braku logowania się Użytkownika na swoim Koncie przez okres 180 kolejno następujących po sobie dni,
  • Rejestracji w Aplikacji Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy Administrator poweźmie uzasadnione wątpliwości w tym względzie.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 5. Odblokowanie Konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Administratora.
 6. Dane usuwane są po upływie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z wyłączeniem Użytkownika z bazy systemu oraz ze skasowaniem wszystkich danych z nim związanych, .


10. Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na adres email:
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora Aplikacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta.
 4. Reklamacje składane do Administratora Aplikacji, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

11. Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów Regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem wewnętrznej poczty Serwisu Yellowtask lub poprzez e-mail podany w ustawieniach Serwisu.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej Aplikacji i od tej chwili wszystkie jej postanowienia mają skutek wobec dotychczasowych i nowych Użytkowników Aplikacji.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Aplikacji, stosując odpowiednią prośbę do Administratora Aplikacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Aplikacją a Użytkownikiem.
 5. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na wysłaniu informacji o wypowiedzeniu Umowy na adres mailowy: