Regulamin

Prywatność

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 17 luty 2011 r.


INFORMACJE OGÓLONE


Jako twórcy Serwisu i użytkownicy Internetu, szanujemy prawo Użytkowników do prywatności i dbamy o ochronę danych osobowych ze szczególną troską. Staramy się nie dopuszczać do ingerencji w prywatność profilu Użytkownika osób trzecich. Zapewniamy, że żadne dane Użytkowników nie są przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Chcemy, aby każdy Użytkownik korzystający z usług naszego serwisu czuł się w pełni bezpiecznie, dlatego też wymagana jest u nas rejestracja i późniejsze logowanie, aby uzyskać dostęp do pełnego zakresu usług. Użytkownicy po zalogowaniu się mają dostęp do wszystkich funkcji serwisu Yellowtask, przeznaczonych dla odbiorców.

Zapewniamy Cię, że Yellowtask przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najefektywniejsze korzystanie z Serwisu i zapewnienie dostosowania się do coraz to nowych oczekiwań Użytkowników. Szczegółowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w Regulaminie i poniższej Polityce Prywatności.


DANE OSOBOWE
  1. Yellowtask zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  2. Yellowtask nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w  tym reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych serwisu. Przekazanie tychże informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.


PRZECHOWYWANIE I OCHRONA INFORMACJI

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Yellowtask (administratora danych).


ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

W każdym czasie masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminach świadczenia poszczególnych usług przez Serwis Yellowtask.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Yellowtask stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Serwis danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.


INDEKSOWANIE

Dane osobowe, które publikujesz w Yellowtask, są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza Yellowtask mają dostęp do tych informacji.


KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Yellowtask wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.


LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH


Yellowtask nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Yellowtask odsyłacz.


PLIKI COOKIE

Cookies ("ciasteczka") to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Administrator stosuje cookies w celu zbierania danych statystycznych, dla stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności Użytkowników i innych osób przeglądających Serwis. Cookies są także wysyłane przez reklamodawców reklam umieszczonych w Serwisie. Odpowiednia konfiguracja komputera Użytkownika pozwala na kontrolowanie w jaki sposób cookies są umieszczane na tym komputerze, łącznie z możliwością całkowitego zablokowania przyjmowania cookies. Po zablokowaniu wszystkich cookies niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika.


INFORMACJE WYSYŁANE DO UŻYTKOWNIKA

Yellowtask zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Serwisie. Yellowtask może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Yellowtask może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie w kazdym czasie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności stosowanych przez Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem email: